Adatvédelmi és Süti-szabályzat

  •  

   1. A Szabályzat

   A jelen Webáruház adatvédelmi szabályzata (a továbbiakban: „Szabályzat”) tájékoztató jellegű, ami azt jelenti, hogy nem keletkeztet kötelességeket a Webáruház Ügyfeleinek (nem szerződés vagy szabályozás).
   A Szabályzatban található információk általános jellegűek. A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos részletes információk az adatok gyűjtése során az információs záradékban, látható és könnyen hozzáférhető helyen érhetőek el. Ez különösen a személyes adatok kezelésének céljára és jogalapjára, a tárolásuk időtartamára és az adatok továbbításának címzettjeire vonatkozik.

   Az ezen az oldalon megjelenő, nagybetűvel kezdődő összes szót, kifejezést és rövidítést (pl. Eladó, Webáruház, Elektronikus Szolgáltatás) a vitamin360.com Webáruházban elérhető Webáruház Szabályzatban foglalt fogalommeghatározásnak megfelelően kell érteni.
   Ha bármilyen kétség vagy ellentmondás merül fel a Szabályzat és az egyéni hozzájárulás között, az Adatkezelő mindig az önkéntes hozzájárulás vagy jogszabály alapján határozza meg a tevékenységek hatókörét. Abban az esetben, ha a Szabályzat és az Adatkezelő által a személyes adatok gyűjtése során biztosított információs záradékok között merül fel ellentmondás (rendszerint a Webáruház formanyomtatványai és a fent nevezett információs záradékokban foglaltak szerint az Ügyfelek által követendő információ), úgy az információs záradék rendelkezései az irányadóak.

   2. Az Adatkezelő

   Az összegyűjtött személyes adatok adatkezelője:

   • a Webáruházon (beleértve a sütik vagy hasonló technológiák használatát) vagy az Ügyféllel való egyéb kommunikációs csatornákon keresztül,
   • az Ügyfél interneten folytatott tevékenysége révén

   összegyűjtött adatok tekintetében a Vitamin360 a.s. székhelyű gazdaság társaság (székhelye: Priemyselná 6734 Dunajská Streda 929 01, Szlovákia) IČO: 44 189 923, VAT: SK 2022616068; e-mail-cím: info@vitamin360.com; telefonszáma: +4219 17 526 010;
   . – nem emeltdíjas – az érintett üzemeltetők árlistája szerint) (a továbbiakban: az „Adatkezelő” vagy az Eladó.
   További, a sütik vagy más, hasonló technológiák útján megadott hozzájárulásod esetén az alábbi, 15) pontban felsorolt üzleti partnereink is kezelhetik adataidat.

   3. Adatkezelés

   Az Ügyfél személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (az Európai Unió Hivatalos Lapja 119. o. 1. pontja) (a továbbiakban: „GDPR”) és egyéb, jelenleg hatályos szabályok alapján kezeljük, azaz az adatkezelés teljes időszaka alatt személyes adaton azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információkat kell érteni (a továbbiakban: „Személyes Adatok”). Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
   Az Adatkezelő különös figyelmet fordít az érintettek érdekeinek védelmére, biztosítja, hogy az általa összegyűjtött adatok:

   • kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett fél számára átlátható módon végezzék,
   • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon,
   • tárolásuk olyan formában történjen, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig tegye lehetővé,
   • kezelését oly módon végezzék, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

   Amint azt a bevezetőben kifejtettük, az Adatkezelő – tekintettel a felhasználók magánszférájának védelmére – nemcsak a Webáruházba látogató felhasználókat, hanem az olyan személyeket is védi, akik személyes adataikat más kommunikációs csatornákon keresztül osztották meg az Adatkezelővel, pl.:

   • a https://www.facebook.com weboldalon vagy bármely más, a Facebook-márkával vagy társított márkanevével megjelölt olyan weboldalon (beleértve az al-domaineket, a nemzetközi verziókat, a widgeteket és a mobiltelefonokra készült verziókat), amelyek működési elve rendelkezésére áll különösen a Facebook Inc., illetve a Facebook Ireland Limited (a továbbiakban úgy is mint „Facebook Service”) által biztosított https://www.facebook.com/legal/terms, címen, beleértve a Facebook Vezető Hirdetések funkcióját, amely az Adatkezelő saját termékei vagy szolgáltatásai közvetlen marketingjét végzi. A Facebook-szolgáltatással kapcsolatos személyes adatok védelmére és használatára vonatkozó szabályok elérhetőek többek között a következő címen: https://www.facebook.com/policy.php. Az Adatkezelő nincs befolyással a Facebook honlapjának jogszabályi tartalmára, sem az ott kezelt Személyes Adatokra.
   • olyan applikációkon, amelyeken a Facebook Website Adatkezelője hirdetési kampányokat – ideértve a sorsolásokat is – folytat.
   4. Az Adatkezelés célja

   Az Adatkezelő által kezelt adatok minden esetben az Ügyfél által adott beleegyezéssel, a jogszabály által meghatározott célra és terjedelemben használhatók, és az Ügyfélnek a Webáruházban vagy más kommunikációs csatornákon végzett tevékenysége által közelebbi meghatározást nyernek. Így: Az Ügyfél Személyes Adatai akkor kezelhetők annak érdekében, hogy a lehető leginkább a személyére szabott ajánlatokat és promóciókat lehessen készíteni, nyújtani vagy bemutatni az Ügyfélnek (aminek jelentős hatása lehet rá), ha az Ügyfél ehhez hozzájárulását adta (akik nem adtak ilyen hozzájárulást, azok Személyes Adatai nem kezelhetők ilyen célból);

   Az Adatkezelő különösen a következő célokból kezelheti az Ügyfél Személyes Adatait:

   a) A Szolgáltatásnyújtásról szóló Értékesítési Szerződés (Fiók) megkötése és végrehajtása, illetve a jövőbeli Ügyfél kérésére történő intézkedés a szerződés megkötése előtt. (A Fiókodat úgy kezeljük, hogy részesülhess a Fiók által nyújtott előnyökből, például megrendeléseket adhass fel anélkül, hogy minden alkalommal ki kellene töltened a formanyomtatványokat, hozzáférhess a vásárlási előzményeihez, kezelhesd a hozzájárulásaidat a szolgáltatásban stb., és hogy lehetővé tegyük számodra a weboldalunkon elérhető egyéb szolgáltatások használatát);
   b) Értékesítési vagy Foglalási Szerződés megkötése és teljesítése, vagy a jövőbeli Megrendelő kérésére történő intézkedés céljából (az Ügyfél személyes adatai a megrendelés és a szerződés teljesítéséhez szükségesek – így különösen a benyújtás és foglalás megerősítéséhez, vagy a kiválasztott termékek Ügyfélnek történő megküldéséhez, valamint szükség esetén ahhoz, hogy ezzel összefüggésben kapcsolatba léphessünk Önnel.);
   c) Panaszok befogadása és feldolgozása céljából;
   d) A verseny lebonyolítása céljából, különös tekintettel a sorsolás győzteseinek kiválasztására és a díjak kiosztására;
   e) Valamennyi címzett részére hirdetések, ajánlatok vagy promóciók (kedvezmények) bemutatása az Adatkezelő és partnerei termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatban, különösen a Hírlevél szolgáltatására vonatkozó szerződés végrehajtása céljából;
   f) Az Ügyfelek tevékenységeinek és információinak felmérése és elemzése – beleértve azt is, ha ez a személyes adatok automatizált feldolgozásának (profilalkotás) részeként történik – az alábbi célokból: az Adatkezelő és partnerei termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos általános reklámok, ajánlatok vagy promóciók (kedvezmények) közzététele, oly módon, hogy az az Ügyfél érdekeit szolgálja (anélkül azonban, hogy jelentősen befolyásolná döntéseit), különösen a Hírlevél szolgáltatására vonatkozó szerződés végrehajtása, valamint piaci és statisztikai elemzések céljából;
   g) A követelések érvényesítése és a követelések elleni védelem céljából, beleértve a harmadik feleket is – ha az Ügyfél a Webáruház és Alkalmazás funkcióinak többségét használja;

   h) Szabályozásból eredő jogi kötelezettségek – beleértve, különösen fizetett szerződések esetén az adó- és számviteli szabályokat – teljesítése céljából;
   i) Levelezés céljából az Ügyfelekkel, beleértve üzeneteik megválaszolását is.

   Nagykorú Ügyfelek számára külön személyes beleegyezés esetén a Személyes Adatok különféle hirdetések, ajánlatok vagy promóciók (árengedmények) bemutatása, létrehozása, odaítélése és megvalósítása céljából is felhasználhatók annak érdekében, hogy az Adatkezelőnek és partnereinek termékei vagy szolgáltatásai lehetőleg az Ügyfél preferenciáihoz igazítva jussanak el a címzetthez (profilalkotás). Az automatizált döntéshozatal joghatásokat válthat ki vagy lényeges hatást gyakorolhat az Ügyfelekre, például egy adott termékhez kapcsolódó rövid távú árleszállítás esetén (ez a lehetőség nem áll rendelkezésre olyan személyek számára, akik nem nagykorúak, vagy nagykorúak, de nem járultak hozzá ehhez).

   5. Az információk köre

   Az Adatkezelő különösen a következő Személyes Ügyféladatokat kezelheti:

   a) A Webáruház használatakor:

   • a Fiók regisztrálásakor használt formanyomtatványban megadott Személyes Adatok, a Webáruházban feladott megrendelések vagy Foglalások (különösen: név és vezetéknév, e-mail-cím, telefonszám, cím [utca, házszám, lakásszám, postai irányítószám, város, ország)], lakóhely / üzleti tevékenység / székhely címe [amennyiben eltér a kézbesítési címtől], bankszámlaszám, valamint az olyan Ügyfelek esetében, akik nem minősülnek fogyasztónak, a fentieken túlmenően (cégnév és adóazonosító jel / adószám), valamint az Webáruház használatakor összegyűjtött egyéb adatok,

   • a Hírlevél és a kapcsolatfelvételi űrlap használatakor vagy panasz benyújtásakor rendelkezésre bocsátott személyes adatokat,
   • sorsoláson való részvétel érdekében átadott Személyes Adatokat;
   • Egyéb Adatot, amelyet elsősorban az Ügyfélnek az interneten, a Vitamin360 a.s. tulajdonában lévő mobilalkalmazásokban – beleértve a Webáruházat, vagy az Ügyféllel folytatott más, sütik és hasonló technológiák használatával történő kommunikációs csatornákat – végzett tevékenysége alapján gyűjtünk össze,

   b) a Facebook Vezető Hirdetési űrlap adatai kitöltésével a Felhasználó az Adatkezelőnek biztosítja a formanyomtatványon feltüntetett személyes adatokat, különösen: név, vezetéknév, e-mail-cím, telefonszám.
   c) c) Az olyan jelentkezési lapon szereplő adatok kitöltését, amely arra szolgál, hogy az Adatkezelő hirdetési kampányokat/sorsolásokat szervezzen a Facebook Honlapján, a Felhasználó az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja a formanyomtatványon feltüntetett személyes adatokat, beleértve különösen: név, vezetéknév, levelezési cím, e-mail-cím, telefonszám.

   6. Adatok megadása


   Az Ügyfél önkéntes alapon adja meg a Személyes Adatait a Webáruházban, azonban az adatok megadása az áruház bizonyos funkcióinak használatához szükséges, így például ahhoz, hogy az Ügyfél megrendelést adhasson fel vagy fizethessen (az Adásvételi szerződés megkötése és teljesítése), létrehozhassa a Fiókot, Foglalást adjon fel (a Szolgáltatásnyújtásról szóló megállapodás megkötése és teljesítése), feliratkozzon a Hírlevélre, vagy használja a formanyomtatványainkat.

   Az adott szerződés megkötéséhez szükséges adatokat a Webáruház, az Ügyféllel használt más kommunikációs csatornák vagy a webáruház használati szabályzata tartalmazza (megjelöljük azokat az adatokat, amelyek megadása a szerződés megkötéséhez vagy bizonyos funkciók használatához szükséges). Ha nem adod meg a Személyes Adataid, az azzal járhat, hogy nem tudod hatékonyan igénybe venni a fent említett tevékenységeket.

   7. A jogalap

   Az adatkezelés jogalapja elsősorban a szerződés teljesítéséhez fűződő érdek, amely a szerződésben érintett egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések érdekében szükséges [GDPR 6 (1) bekezdés b) pontja]. Ez főként azokra a Személyes Adatokra vonatkozik, amelyeket a Fiók nyilvántartásba vétele, Megrendelések feladása és az Adásvételi Szerződés megkötése, illetve a Webáruházban történő Foglalás, valamint a Hírlevélre történő feliratkozás során adnak meg. Az Ügyfél panasza kapcsán nekünk átadott Személyes Adatok esetében az adatkezelés jogalapja a hirdetett áruk értékesítésére vonatkozó szerződés teljesítésének/szolgáltatásának szükségessége.

   A fent említett marketingcélokra vonatkozó adatkezelési műveletek esetében – kivéve azokat, amelyeket a Hírlevél részeként hajtanak végre – az ilyen adatkezelés alapja az Adatkezelő vagy partnerei jogos érdekének érvényesítése [GDPPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja], amely esetben harmadik személy nem vesz részt az Ügyfél személyes adatainak kezelésében. Olyan adatkezelés esetén, amely során harmadik személy a Személyes adatokhoz hozzáférhet, az adatkezelés alapja az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja]. Ezzel szemben a kizárólag automatizált feldolgozáson (beleértve a profilalkotást is) alapuló adatkezelés esetén, melynek célja a lehetőségekhez képest az Ügyfél preferenciáihoz szabott hirdetések, ajánlatok vagy promóciók (árengedmények) elkészítése, bemutatása és megvalósítása és amely jelentősen befolyásolhatja az Ügyfél fogyasztói magatartását, az adatkezelés az Ügyfél önkéntes beleegyezésén alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés ) (a), GDPR 22. cikk (2) bekezdés c) pont]. Ez azonban kizárólag a nagykorú Ügyfelek esetében alkalmazható.


   Más (egyéb) célokra az Ügyfél Személyes Adatait a következők alapján lehet kezelni:

   a) önkéntes, kifejezett hozzájárulás alapján – például sorsoláson részt vevő személyek, kapcsolattartási formákat használó személyek esetében [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont];
   b) az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges pl., ha az adó- vagy könyvelési szabályozás alapján az ügyvezető teljesíti a megkötött értékesítési szerződéseket [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont];
   c) c) az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, így különösen a követelések meghatározása, érvényesítése vagy védelme, valamint a piaci és a statisztikai elemzések elvégzése céljából [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont].

   8. Profilalkotás

   Az Adatkezelő az összes Ügyfélnek szánt általános hirdetések, ajánlatok vagy promóciók (kedvezmények) egy adott Ügyfélre szabott bemutatása érdekében tanulmányozhatja az illető preferenciáit, így például azt, hogy milyen gyakran látogatja meg a Webáruházat. Ez lehetővé teszi az Ügyfél elvárásainak jobb megértését és az igényeinek való megfelelést – azonban a döntéseit nem befolyásolja jelentősen. Mivel az Adatkezelő fejlett technológiákat alkalmaz, a fenti tevékenységeket a rendszer gyakran automatizált módon végzi el. Ennek eredményeként az elküldött tartalom aktuális és az Ügyfél számára könnyen hozzáférhető lesz.


   A nagykorú Ügyfelek esetében az érdeklődési kör vagy preferenciák elemzése szintén automatizált módon ajánlott, személyre szabott hirdetések, ajánlatok vagy promóciók (kedvezmények) létrehozására, odaítélésére végrehajtására szolgál, amelyek joghatásokat váltanak ki, vagy hasonló hatást gyakorolhatnak, és ezáltal potenciálisan korlátozhatják a hozzáférést más Ügyfelekhez (ez a lehetőség nem elérhető az olyan Ügyfelek számára, akik nem nagykorúak és nem járultak hozzá az Adatkezelő ilyen tevékenységéhez). Ez a tevékenység különbözik az általános értelembe vett „profilozás”-tól, mert kizárólag az Ön fogyasztói döntéseinek befolyásolására irányul, így például egyedi, meghatározott ideig fennálló ajánlatok készítésére az ön korábbi vásárlásai és internethasználói szokásai alapján. Ezek az ajánlatok más vásárlók számára nem hozzáférhetőek. Minél gyakrabban használják az Ügyfelek az Adatkezelő szolgáltatásait, és vásárolják a termékeit, annál jobb promóciók és meglepetések készíthetők el számukra.

   Az Adatkezelő az Ügyfél preferenciáiról is kezelhet információt, ami olykor a Személyes Adat jellegét ölti, és amelyet az Ügyfél az Alkalmazás funkcionalitásán keresztül önként biztosít. Ilyen a bemutatott Termékek vagy Promóciók egy adott kiszerelésre (pl. 90 kapszulás) vagy meghatározott kategóriákra történő szűkítése (pl. Férfi-/Női-/Gyermek termékek).

   9. Az Adatok átadása


   Az Adatkezelő által kezelt Személyes Adatok címzettjeinek köre elsősorban az Ügyfél által igénybe vett szolgáltatások köréből származik.

   A Személyes Adatok címzettjeinek köre az Ügyfél beleegyezéséből vagy jogszabályból származik, és a Webáruházban vagy az Alkalmazásban az Ügyfél által tett intézkedések eredményeként tisztázódik.

   A Személyes Adatok kezeléseben az Adatkezelő partnerei korlátozott mértékben részt vehetnek, különösen azok a szervezetek, amelyek technikailag hatékonyan működtetik a Webáruházat (pl. támogatást nyújtanak nekünk az e-mailek küldésében, a hirdetési tevékenységünkben és a marketingkampányainkban), hosting szolgáltatásokat vagy telefon- és informatikai szolgáltatásokat nyújtanak, fuvarozóként vagy ügynökként teljesítenek feladatokat, a Webáruház elektronikus vagy kártyás fizetési ügyleteit kezelik, a szoftvereket szolgálják ki, támogatják az Adatkezelőt a marketingkampányokban, valamint jogi és tanácsadói feladatokat látnak el.

   A marketing- (reklám-) tevékenységek részeként az Adatkezelő harmadik felek szolgáltatásait használja fel, amely szervezetek sütiket használnak az Webáruházban. E szervezetek körének részletes leírása a jelen Szabályzat következő részeiben található.

   10. Adatok átadása harmadik országokba (az Európai Gazdasági Térségen kívül)


   Az Adatkezelő által az aktuális tevékenységét támogató eszközök, amelyeket például a Google Ügyfél Személyes Adatai biztosítanak, átadhatók az Európai Gazdasági Térségen kívüli országnak, különösen az Egyesült Államoknak, vagy más országnak, ahol az Adatkezelővel együttműködő szervezet a Személyes Adatok feldolgozásának eszközeit az Adatkezelővel együttműködve tartja fenn.

   A Személyes Adatok megfelelő biztonságáról az Adatkezelő az Európai Bizottság döntése alapján elfogadott szabvány-adatvédelmi záradékok és az adatok átadására vonatkozó, a GDPR követelményeinek megfelelő szerződések alkalmazásával gondoskodik.

   Az Európából az USA-ba továbbított adatok esetében egyes ott található szervezetek megfelelő szintű adatvédelmet biztosíthatnak az úgynevezett Adatvédelmi Pajzs (Privacy Shield) keretében (további információ a következő címen érhető el: https://www.privacyshield.gov/).

   Az Ügyfélnek joga van a harmadik országba átadott Személyes Adatok egy példányának megszerzéséhez, melyet a velünk történő kapcsolatfelvétel útján igényelhet.

   11. Az Ügyfél Jogai

   Minden Ügyfélnek joga van:

   • panasszal élni az atvédelmi hatóságnál;
   • tájékoztatást kérni az adatkezelő által kezelt személyes adatai köréről;
   • átadni az Adatkezelő által kezelt Személyes Adatait például egy másik adatkezelőnek, feltéve, hogy ezeket az adatokat automatizált módon kezelik, és az adatkezelés beleegyezés vagy szerződés alapján történik;
   • hozzáférni a Személyes Adatokhoz (beleértve például a Személyes Adatok kezeléséről szóló tájékoztatót), és ennek keretében kérheti az adatai másolati példányát;
   • a kezelt adatok kijavítását, törlését vagy a kezelt adatok korlátozását kérni (például ha a Személyes Adatok helytelenek), a kezelt Személyes Adatok törlését kérni (pl. jogellenes feldolgozás esetén);
   • az Adatkezelőnek adott beleegyezést visszavonni, bármely időpontban kifogással élni. A beleegyezés visszavonása nem érinti az Adatkezelőnek a visszavonás előtt, a beleegyezés alapján történt adatkezelését;
   • tiltakozni az olyan adatkezeléssel szemben, amely az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek megvalósítása érdekében történik, ideértve különösen a marketing célú adatkezelést, így többek között a profilalkotást is (amennyiben nincs más, az Ügyfelek érdekeit meghaladó indok az adatkezelésre).
   12. Az Adattárolás ideje

   A Személyes Adatok a Webáruház használata idejéig tárolhatók (de az Ügyfél Webáruházban folytatott utolsó tevékenységét követő három év elteltével törölhetőek). Marketingtevékenységek esetén, amíg az Ügyfél kifogást nem emel, amennyiben az adatok kapcsolódnak a sütikhez és hasonló technológiákhoz, a technikai problémáktól függően, illetve attól függően, hogy ezek a fájlok törlődtek-e a böngésző/eszköz beállításai során (bár a fájlok törlése nem mindig ugyanaz, mint az e fájlokon keresztül kapott Személyes Adatok törlése, innen ered a kifogás lehetősége.)

   Ha a Személyes Adatok kezelése az Ügyfél beleegyezésétől függ, a Személyes Adatok mindaddig kezelhetők, amíg a beleegyezést vissza nem vonja.

   Mindenesetre:

   a) Személyes Adatokat akkor is tárolunk, ha az Adatkezelőt jogszabályok (pl. számviteli vagy adószabályok) kötelezik az adatkezelésre;
   b) a Személyes Adatokat hosszabb, jogszabályban, különösen a hatályos Polgári Törvénykönyvben meghatározott időtartamig tároljuk abban az esetben, ha az Ügyfél vagy harmadik személy az Adatkezelővel szemben követelést érvényesít, vagy az Adatkezelő követelést érvényesít az Ügyféllel vagy harmadik személyekkel szemben.

   A Személyes Adatok terjedelmétől és feldolgozásuk céljától függően különböző időtartamra tárolhatók.
   Minden esetben a Személyes Adatok hosszabb tárolási idejét lehetővé tevő szabályt tekintjük irányadónak.

   13. Kereskedelmi információk küldése

   Az Adatkezelőnek technikai lehetősége van az Ügyféllel való távoli kommunikációra (pl. e-mail).

   Az Adatkezelő vagy az azzal együttműködő szervezetekkel kapcsolatos kereskedelmi információkat (ideértve a vitamin360.com Csoport tagjait) csak az Ügyfél által adott beleegyezés alapján lehet elküldeni, beleértve a hírlevélszolgálat szabályainak elfogadását is.

   14. Cookies fájlok

   1. Mire utalnak a süti-fájlok?
   Mivel az Adatkezelő által használt sütik (vagy sütikhez hasonló funkciók) információkat gyűjtenek a Webáruház – beleértve az Alkalmazást is – minden látogatójáról, a Szabályzat alábbi rendelkezései alkalmazandók a Webáruházat használó személyekre, függetlenül attól, hogy továbbra is Ügyfelek maradnak-e (megbízásokat adnak fel, termékeket foglalnak le vagy számlát tartanak fenn) (a továbbiakban: Látogató).
   2. Milyen technológiát használunk?
   A Webáruház olyan technológiát alkalmaz, amely hozzáféréssel rendelkezik a számítógéphez vagy a hálózathoz csatlakozó más eszközökhöz (különösen sütik vagy kapcsolódó megoldások használata révén) annak érdekében, hogy a Webáruház használata során maximális kényelmet nyújtson, statisztikai célokat szolgáljon és a Látogató érdeklődéséhez igazítsa a bemutatott hirdetési tartalmakat, az Adatkezelő partnereit és a hirdetőket. A Webáruház látogatásakor, a Látogató internetes tevékenységével kapcsolatos adatok automatikusan összegyűjthetők.

   Mivel az Adatkezelő a sütikhez hasonló funkcióval rendelkező megoldásokat is alkalmazhat, a Szabályzat következő rendelkezései megfelelően alkalmazandók ezekre a technológiákra is.
   3. Mik azok a „sütik”?
   A süti-fájl a szerver által küldött és a Látogató eszköze oldalán (általában a számítógép merevlemezén vagy mobileszközön) tárolt kicsi, szöveges információ, amely a Webáruházat segíti abban, hogy igazodjon a Látogató felhasználói szokásaihoz, és statisztikákat gyűjtsön a Webáruházról (pl. arról, hogy mely weboldalakat látogatott meg, milyen elemeket töltött le), az internetszolgáltató domain nevéről vagy a Látogató származási országáról. Gyűjtenek Személyes Ügyféladatokat a sütik?
   Amikor a Látogató használja a Webáruházat, a sütiket a böngésző vagy az eszköz azonosítására használják – a sütik minden olyan információt összegyűjthetnek, amelyek rendszerint nem minősülnek Személyes Adatnak (nem teszik lehetővé a Látogató azonosítását). Bizonyos információk azonban – tartalmuk és felhasználásuk függvényében –személyekhez köthetők, minthogy bizonyos viselkedéseket egy-egy Látogatóhoz kötnek – például úgy, hogy összekapcsolják azokat a Webáruház Fiókja nyilvántartásba vétele során szolgáltatott adatokkal. Ezek az információk személyes adatnak tekintendők. A sütik által összegyűjtött olyan információkra, amelyek egy adott személyhez kapcsolódhatnak, a jelen Szabályzat Személyes Adatokkal kapcsolatos szabályai irányadók, különösen az adatalany jogaival kapcsolatban. A sütik által összegyűjtött információkra vonatkozó információk szintén elérhetők – többek között – az információs záradék tartalmában, amely a Webáruház első látogatása során is látható és könnyen elérhető helyen található.

   4. Gyűjtenek Személyes Ügyféladatokat a sütik?
   Amikor a Látogató használja a Webáruházat, a sütik a böngésző vagy az eszköz azonosítására használják – a sütik minden olyan információt összegyűjthetnek, amelyek rendszerint nem minősülnek Személyes Adatnak (nem teszik lehetővé a Látogató azonosítását). Bizonyos információk azonban – tartalmuk és felhasználásuk függvényében – egyes személyekhez köthetők, minthogy bizonyos viselkedéseket egy-egy Látogatóhoz kötnek – például úgy, hogy összekapcsolják azokat a Webáruház Fiókja nyilvántartásba vétele során szolgáltatott adatokkal. Ezek az információk személyes adatnak tekintendők.
   A sütik által összegyűjtött olyan információkra, amelyek egy adott személyhez kapcsolódhatnak, a jelen Szabályzat Személyes Adatokkal kapcsolatos szabályai irányadók, különösen az adatalany jogaival kapcsolatban. A sütik által összegyűjtött információkra vonatkozó információk szintén elérhetők – többek között – az információs záradék tartalmában, amely a Webáruház első látogatása során is látható és könnyen elérhető helyen található.
   5. Milyen jogalapon használjuk a „sütiket”?
   A sütik segítségével az információk megszerzése és tárolása a Látogató hozzájárulása alapján lehetséges. A webböngészők vagy a számítógépre, vagy más hálózathoz csatlakoztatott eszközre telepített szoftverek alapértelmezés szerint lehetővé teszik a sütik elhelyezését az ilyen eszközökön, így információkat gyűjtenek a Látogatókról. A webböngésző beállításainál vagy a webáruház oldalán elérhető adatvédelmi beállítások menüpont használatával a süti-technológia használatával kapcsolatos hozzájárulás (ideértve a harmadik személyek általi adathasználatot is) bármikor módosítható vagy visszavonható (amely azonban a Webáruház egyes elemeinek a továbbiakban nem megfelelő működését eredményezheti). A beleegyezés visszavonása nem érinti azt az adatkezelést, amely a beleegyezés alapján, a visszavonása előtt történt (a beleegyezés visszavonásának részletes ismertetése a jelen Szabályzat következő részeiben található). Az így szerzett adatok kezelésének alapja az Adatkezelő jogos érdeke – az Adatkezelő a lehető legjobb minőségű és leginkább személyre szabott tartalmat kívánja biztosítani a Látogatóknak a saját – illetőleg abban az esetben, ha partnerei nem vesznek részt az Ügyfél személyes adatainak kezelésében- vagy partnerei termékeivel és szolgáltatásaival, kapcsolatos marketingtevékenység során. Az Adatekzelő partnerei kizárólag az érintett hozzájárulása alapján férhetnek hozzá az érintett személyes Adataihoz.
   6. Mire a használjuk a sütiket?
   A sütik elsősorban arra szolgálnak, hogy megkönnyítsék a Látogató számára a Webáruház használatát, például azáltal, hogy „emlékeznek” az információkra, így azt nem kell minden alkalommal újra megadni, valamint segítenek az egyedi igényekhez igazítani a tartalmat, beleértve a hirdetéseket is. A sütiket arra is használjuk, hogy a Webáruházat használhatóbbá és személyre szabottabbá tegyük, beleértve az adott Látogató érdeklődésének megfelelő reklámok, ajánlatok vagy promóciók (kedvezmények) bemutatását, létrehozását, odaítélését és végrehajtását (csak akkor alkalmazható, ha a Látogató nagykorú, és beleegyezését adja.)
   A sütik technológiájának a Webáruházban való használatával az Adatkezelő megismerheti a Látogató preferenciáit – például azáltal, hogy elemzi, hogy az illető milyen gyakran látogatja a Webáruházat. Az online viselkedés elemzése segít megérteni a Látogatók szokásait és elvárásait, és alkalmazkodni az igényeikhez és érdekeikhez. Ennek a technológiának köszönhetően a Látogatók igényeire és érdeklődésére szabott hirdetéseket mutathatunk be (például a közelmúltban a „vitamin” kategóriában végzett böngészés alapján), és a hozzájárulásukat adó felnőtteknek jobb promóciókkal és meglepetésekkel szolgálhatunk.
   A sütik segítségével az Adatkezelő olyan technológiát is használ, amely lehetővé teszi, hogy a hirdetések olyan Látogatókhoz is eljussanak, akik weboldalaikon keresztül meglátogatták a Webáruházat.

   7. Megtilthatja-e az Ügyfél a sütikből nyert információk használatát?
   A Látogató ellenezheti az Adatkezelő fenti célból végzett tevékenységét. Ha a Látogató beleegyezik abba, hogy a saját preferenciáihoz igazított hirdetéseket, ajánlatokat vagy promóciókat (értékesítéseket) juttassanak el hozzá, a hozzájárulás bármikor visszavonható, de ez nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.
   8. Milyen sütiket használunk, és vajon azok károsak-e
   A Webáruházban használt sütik nem károsítják a Látogatót vagy az általa használt számítógépet/termináleszközt, ezért javasoljuk, hogy ne használja őket böngészőkben. A Webáruház kétféle sütit használ: olyan munkamenet-sütiket, amelyek a Látogató számítógépén vagy mobileszközén tárolódnak, amíg ki nem jelentkezik a weboldalról, vagy le nem tiltja a szoftvert (webböngésző), valamint tartós sütiket, amelyek a Látogató eszközén maradnak a fájl-sütik paramétereiben megadott ideig, vagy amíg kézzel el nem távolítják őket egy webböngészőben.
   9. Mennyi ideig tároljuk a sütik által összegyűjtött információkat?
   A sütik által összegyűjtött Személyes Adatok kezelésének céljától és jogi indokaitól függően a Szabályzat 13. pontjában megadott időtartamig tároljuk a sütiket.
   Az Ügyfélnek nem minősülő Látogató sütijeiről összegyűjtött Személyes Adatokat mindaddig megőrizzük, amíg az illető ez ellen nem tiltakozik. Az Adatkezelő törölheti a Személyes Adatokat, ha azokat 3 évig nem használják marketingcélokra, hacsak a törvény nem kötelezi az Adatkezelőt a Személyes Adatok ezen az időn túl való kezelésére.
   A Személyes Adatok egy része a törvényekben – különös tekintettel a Ptk.-ra – meghatározott hosszabb ideig tárolható abban az esetben, ha a Látogatónak bármilyen követelése van az Adatkezelővel szemben, vagy annak érdekében, hogy az Adatkezelő érvényesítse az igényeit, illetve védekezzen harmadik felek igényeivel szemben.
   Ellentmondás esetén a Személyes Adatok hosszabb tárolási idejét lehetővé tevő szabály az irányadó.

   15. Kapcsolat

   Bármikor felveheti a kapcsolatot az Adatkezelővel oly módon, hogy postai üzenetet vagy e-mailt küld az Adatkezelőnek a Szabályzat elején feltüntetett címére, vagy felhívja a Szabályzat vagy a Facebook Weboldal elején feltüntetett telefonszámot.

   Az Adatkezelő a lehető legjobb és leggyorsabb válaszadás érdekében, továbbá statisztikai célokból nyilvántartást vezet a megkeresésekről a panaszbejelentések elbírálásával kapcsolatos eljárásokban és a Fiókokba történő hatósági beavatkozásokkal kapcsolatos megkeresések kapcsán. Az így összegyűjtött címek és adatok nem használhatók az Alkalmazás végrehajtásától eltérő célú kommunikációhoz.

   Az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel esetén, bizonyos műveletek végrehajtása érdekében (pl. panasz benyújtása az űrlapon), az Adatkezelő ismételt adatszolgáltatást kérhet, beleértve a személyes adatok, például név, vezetéknév, e-mail cím stb. újbóli megadását annak érdekében, hogy megbizonyosodjon az illető személyazonosságáról, rögzítse elérhetőségét, és végrehajtsa a kért intézkedést. Ezen adatok megadása nem kötelező, de szükséges lehet a tevékenység elvégzése vagy az érdeklődésre számot tartó információk beszerzése érdekében.

   16. Adatvédelem


   Az Adatkezelő, figyelembe véve a technikai ismeretek szintjét, a megvalósítás költségeit és az adatkezelés természetét, terjedelmét, kontextusát és céljait, valamint a mások jogainak vagy szabadságainak megsértése kockázatát és a fenyegetettség súlyosságát, megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz a Személyes Adatok védelmére, így különösen megóvja az adatokat attól, hogy illetéktelen személyek kezébe kerüljenek, illetve hogy azokat az alkalmazandó jogszabályok megsértésével kezeljék, megváltoztassák, elveszítsék, megrongálják vagy megsemmisítsék. A külső feldolgozás védelmét biztosító technikai és szervezeti intézkedésekkel kapcsolatos információk megadása alááshatja azok hatékonyságát, ami veszélyezteti a Személyes Adatok megfelelő védelmét.

   Az Adatkezelő többek között a következő technikai intézkedéseket alkalmazza az elektronikus úton továbbított Személyes Adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés és az ilyen adatok módosításának megelőzésére:

   • Az adatkészlet jogosulatlan hozzáféréssel szembeni védelme.
   • SSL-tanúsítvány a Webáruház oldalain, ahol a Személyes Adatokat megadják.
   • Az olyan adatok titkosítása, amelyek annak engedélyezéséhez szükségesek, hogy valaki a Webáruház funkcióit használja.
   • A Fiókhoz való hozzáférés csak egyedi bejelentkezés és jelszó megadása után lehetséges.
   17. Linkek más weboldalakhoz

   A Webáruház más oldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Az Adatkezelő arra ösztönzi Ügyfeleit, hogy olvassa el a többi weboldalon használt kifejezéseket és adatvédelmi szabályokat. Ez a Szabályzat csak az Adatkezelő tevékenységére vonatkozik.

   18. A Szabályzat módosítása

   Az Adatkezelő többek között az alábbi körülmények esetén változtathatja meg a jelen Szabályzatot:

   • az olyan kötelező rendelkezések (különösen a Személyes Adatok védelme, a telekommunikációs jog, az elektronikusan nyújtott szolgáltatások és a fogyasztói jogok szabályozása) megváltoztatása, amelyek befolyásolják az Adatkezelő jogait és kötelezettségeit, vagy az érintett jogait és kötelezettségeit;
   • a funkcionalitás vagy az Elektronikus Szolgáltatások fejlesztése az internet-technológia fejlődése következtében, ideértve a Szabályzat hatályát érintő új technológiai vagy technikai megoldások alkalmazását/végrehajtását.

   Az Adatkezelő minden alkalommal közzéteszi a változtatásokat a Webáruházban és az Alkalmazásban. Minden változtatást követően a Szabályzat új verziója új dátummal jelenik meg.

   Utolsó módosítás: 2018.05.29.